ЗА ГИМНАЗИЯТА

 

 

УЧЕБНА БАЗА

pict1

Гимназията разполага с материално-техническата база, която осигурява обучението по предложените специалности. В училището са обособени кабинети по:
- растениевъдство, биология, история, философски дисциплини, икономика, селскостопански машини, кабинет по чужди езици, трактори и автомобили, електротехника, горско и ловно стопанство, химия, математика, география, информационни технологии;
- разполага с добре оборудвани: библиотека, медицински кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, учебен полигон за подготовка на водачи на МПС, работилници.

Производствена практика
Провежда се практика в реална работна среда във фирми партньори на училището – Земеделска кооперация в село Роза, в село Чарда, Спас-Сюлейман Джанбаз в село Зимница, Интерлесомат. На учениците се дава възможност да придобият опит като част от  професионалното им обучение.

За провеждането на учебна практика има учебни работилници по специалните предмети: "трактори и автомобили" и селскостопанска техника, необходими за обучението на учениците по специалността "Механизация на селското стопанство". 

Компютърното обучение се провежда в кабинети с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет.

Чуждоезиковото обучение се извършва по езиците английски и руски с акцент върху професионалната терминология.

Осигурени са учителски кадри в съответствие с Инструкция №2 от 29.07.1994г. за изискванията за заемане на длъжностите "Учител" и "Възпитател", съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. В училището работят 23 висококвалифицирани учители по актуалните специалности, някои от които с придобита Степен на професионална квалификация. Разполагаме с правоспособни учители по чужд език /английски и руски език/. Всички те са амбициозни и мотивирани преподаватели и педагози, които работят отговорно за авторитета на училището и за подготовката на бъдещи земеделски специалисти.

pict6

pict8

pict2
pict3
pict4
pict5
ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ