ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. В ГИМНАЗИЯТА СЕ ОБУЧАВАТ:
В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 190 УЧЕНИЦИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 8 ПАРАЛЕЛКИ
В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 105 УЧЕНИЦИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 4 ПАРАЛЕЛКИ

ДНЕВНА ФОРМА
Паралелка професионално  направление
професия 
специалност
учебен план класен
ръководител
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
 
учебен план 9а
Николай Маджаров

621 Растениевъдство и животновъдство
621060 Фермер
6210601 Производител на селскостопанска продукция - 3 СПК 
и
621 Растениевъдство и животновъдство
621140 Агроеколог
6211401 Агроекология- 3 СПК 

учебен план 9б

 

учебен план 9б

Петър Михалев
10а
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 10а
Силвия Янчева
10б
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 10б
Ангел Ангелов
11а
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 11а
Гергана Чирпанлиева
11б
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 11б
Стоянка Василева
12а
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
учебен план 12а
Теодора Добрева
12б
621 Растениевъдство и животновъдство
623070 Техник на селскостопанска техника
6230701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК
учебен план 12б
Димитър Цонев

ЗАДОЧНА ФОРМА

Паралелка професионално  направление
професия 
специалност
учебен план класен
ръководител
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 9в
Станислав Иванов
10в
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 10в
Катя Динева
11в
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство -3 СПК  
учебен план 11в
Кольо Колев
12в
621 Растениевъдство и животновъдство
621070 Техник на селскостопанска техника
6210701 Механизация на селското стопанство - 3 СПК 
учебен план 12в
Мариана Бадова

 

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ