ЗА ГИМНАЗИЯТА

 

uchenici


tech1


tech2


uchenici

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ "УСПЕХ "

ГАЛЕРИЯ НА ПРОЕКТ "УСПЕХ"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/. Безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година чрез МОН.
 
Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с риск от отпадане, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система.

Етапи на реализация на проекта:

Първи етап: 2011 - 2012 учебна година. Сформирани са 5 клуба:
1. "Магията на словото" от 14 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Изготвяне на презентации" от 8 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Историята на моето селище" от 7 ученици с ръководител Станислав Иванов
4. "Самбо" от 15 ученици с ръководител Иван Йоргов
5. "Аз и природата в моя регион" от 12 ученици с ръководител Катя Динева

Втори етап: 2012 - 2013 учебна година. Сформирани са 5 клуба:
1. "Светът на книгите" от 14 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Web дизайн" от 9 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Историята на българските институции " от 10 ученици с ръководител Станислав Иванов
4. "Самбо" от 14 ученици с ръководител Иван Йоргов
5. "Аз и природата в моя регион" от 12 ученици с ръководител Катя Динева

Трети етап: 2013 - 2014 учебна година. Сформирани са 5 клуба:
1. "Светът на книгите" от 13 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Презентации" от 8 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Историята на моя роден край " от 10 ученици с ръководител Станислав Иванов
4. "Самбо" от 10 ученици с ръководител Иван Йоргов
5. "Аз и природата в моя регион" от 11 ученици с ръководител Катя Динева

Четвърти етап: 2014 - 2015 учебна година. Сформирани са 7 клуба:
1. "Магията на словото" от 9 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Презентации" от 8 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Делова кореспонденция" от 9 ученици с ръководител Силвия Янчева
4. "Десета муза" - от 11 ученици с ръководител Гергана Чирпанлиева
5. "Аз и природата в моя регион" от 10 ученици с ръководител Катя Динева
6. "Самозащита" от 11 ученици с ръководител Светлин
7. "История на моето родно селище" от 11 ученици с ръководител Станислав Иванов

ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

praktiki

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики". ПГ по земеделие участва по Компонент 1: „Ученически практики”. 

През учебната 2014-2015 година са сформирани 4 групи с участието на 42 ученици с ръководители Кольо Колев, Николай Маджаров, Ангел Ангелов и Вълчо Свинаров. Практиката се провежда в земеделски кооперации: ЗПК "Напредък" с.Роза, ЗПК "Чарда" с.Чарда, "СПАС -Сюлейман Джамбаз" с.Зимница, "Интерлесомат-компания"

През учебната 2013-2014 година са сформирани 4 групи с участието 38 ученици с ръководители Кольо Колев, Николай Маджаров, Ангел Ангелов и Вълчо Свинаров.

През учебната 2012-2013 година са сформирани2групи с участието на 20 ученици с ръководители Кольо Колев, Ангел Ангелов.

Целта е: предоставяне на допълнителна професионална подготовка в реални работни условия на учениците, улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ