НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието и науката

РУО Ямбол
Всичко за матурите
Национален образователен портал
Държавна агенция за закрила на детето

Държавна автомобилна инспекция

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „Доставка на нова селскостопанска техника и пътнически микробус за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол

ДОКУМЕНТИ

Решение

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

СЪОБЩЕНИЕ до участниците в открита процедура по чл.14, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръка с предмет:  „Доставка на нова селскостопанска техника и техническо оборудване за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол по проект „„Доставка на нова селскостопанска техника и пътнически микробус за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол по проект „Модерна база – добро образование и ефективно земеделие”, НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015г.

Протокол от заседание на комисията

Документация
Приложения

АРХИВ

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Модернизация на материалната база в училище. Подобряване на училищната среда - Ремонт на санитарни възли в ПГЗ „Христо Ботев” гр. Ямбол”

Уникален номер на публичната покана: 9034440

ДОКУМЕНТИ

Покана
Документация
Протокол от заседание на комисията
Често задавани въпроси

 

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ " - ЯМБОЛ