•  
  •  

 

 

Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „Доставка на нова селскостопанска техника и пътнически микробус за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол

 

ДОКУМЕНТИ

 

 

АРХИВ

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Модернизация на материалната база в училище. Подобряване на училищната среда - Ремонт на санитарни възли в ПГЗ „Христо Ботев” гр. Ямбол”

 

Уникален номер на публичната покана: 9034440

 

ДОКУМЕНТИ