•  
 •  

 

 

Мисия и визия

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” е утвърдено професионално  училище, което реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия и стратегически политики с  тенденции за подобряване на качеството на образованието. Девизът на гимназията е: “ Път през годините с поглед към бъдещето”.

 

МИСИЯ 
Мисията определя образователната политика на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” гр.Ямбол, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

 

 • Училището да се превърне, заедно с други институции, в един от най-верните фактори за промяна на общественото развитие - главно като подготвя кадри за земеделието;
 • Да играе съществена роля в българското образование, като прилага съвременни образователни стандарти, нови информационни и комуникационни технологии и пази добрите традиции на българската образователна система;
 • Да формира от випускниците си граждани с национални и общочовешки добродетели;
 • Да утвърждава българската национална идентичност, да възпитава в дух на толерантност и взаимно уважение ;
 • Да възпитава хармонично развити личности, граждани на българската държава, приобщени към световното общество;
 • Училище на толерантността и взаимното уважение, на зачитане на мултикултурния диалог;
 • Финансово стабилно училище, компетентно управлявано за постигане на своята мисия.

 

ВИЗИЯ
Визията на ПГ по земеделие „Христо Ботев” гр.Ямбол е в това да се стреми:

 

 • да осигурява качествено средно и професионално образование,  като успешно съчетава националните традиции с европейското измерение за  развиване индивидуалността на всеки ученик
 • да търси нови начини за специализация на училището в нови направления, дейности и ценности, с което да се отличава със собствен облик и стратегия;
 • да се задълбочи сътрудничеството с български и чуждестранни фирми;
 • да подготвя висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, съобразно изискванията на пазара на труда в региона и в страната.