•  
  •  

 

 

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е учредено на  07.03.2013 г. като сдружение с нестопанска цел. То е самостоятелно юридическо лице с цел подпомагане на ПГ по земеделие „Христо Ботев” гр.Ямбол и на учебно – възпитателния и производствен процес. Основни принципи, на които се опира дейността му са:

  • Доброволност на членството
  • Обществено начало и гласност
  • Изборност на органите за управление
  • Колективност при вземането на решения
  • Автономност

 

Председател: Теодора Тачева 
Членове: Станислав Иванов 
Касиер: Петър Данев 

 

УСТАВ на училищното настоятелство ПГЗ „Хр.Ботев” – Ямбол