Образователни услуги предоставяни от ПГЗ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на служебна бележка  за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка  за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на удостверение за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в  VIII клас

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование