•  
  •  

 

 

Мисия и визия

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” е утвърдено професионално  училище, което реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия и стратегически политики с  тенденции за подобряване на качеството на образованието. Девизът на гимназията е: “ Път през годините с поглед към бъдещето”.

 

1.МИСИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

- Да осигурява качествено професионално образование по търсени на пазара на труда професии и специалности в сферата на селското стопанство;

-Да създава условия за придобиване на висока степен на функционална грамотност от учениците;

-Да гарантира образование развиващо набор от ключови компетентности  като съчетание от знания, умения и нагласи у учениците и насочено към формиране на практически умения и предприемаческият дух;

-Да изгражда стабилни партньорства;

-Да осъществява взаимоотношения на толерантност и разбирателство в колектива и със социалните партньори;

-Да възпитава и изгражда необходимите социални и професионални умения у младите хора като предпоставки за успех в тяхната бъдеща професионална и личностна реализация;

-Да формира личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност;

-Да способства утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;

-Да съдейства за разгръщане на творчеството и иновациите, инициативността и предприемчивостта, във всички степени на професионалното образование и обучение.

 

2.ВИЗИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Следвайки девиза си: “Път през годините с поглед към бъдещето” Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”, гр. Ямбол се стреми към изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, за специализация на училището в нови направления, дейности и ценности и изграждане на индивидуален  и отличителен облик. Екипът на гимназията се чувства  призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда и реализацията им в живота, за толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, за противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

1.Съхранявайки традициите си в областта на професионалното образование и обучение ПГЗ „Христо Ботев“ се развива като училище с два етапа на средната образователна степен, съгласно образователната структура според влезлия в сила но 01.08.2016г. ЗПУО: І-ви гимназиален етап:VІІІ – Х клас и ІІ-ри гимназиален етап: ХІ – ХІІ клас. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози със съвременно мислене и способни  успешно да прилагат стандартите на новия ЗПУО.

3. Ще бъдат разработени съвременни програми за избираеми форми (РПП и ФУЧ) за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Чрез  прилагането на  различни форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, задочна, самостоятелна и комбинирана ще се даде равен достъп до образование на учениците и ще се предотврати преждевременно отпадане от образователната система на учениците от малцинствени и рискови групи.

5. Ще се сформират екипи от специалисти, които ще направят оценка на необходимостта от  осигуряване на обща и допълнителна подкрепа  учениците като  отговор на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование.

6. Дейностите по проекти и мобилности ще се превърне в  инструмент за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

7. Ще се усъвършенстват професионалните умения на педагогическата колегия чрез включването й в актуални квалификационни форми на обучение;