•  
  •  

 

 

Мисия и визия

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” е утвърдено професионално  училище, което реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия и стратегически политики с  тенденции за подобряване на качеството на образованието. Девизът на гимназията е: “ Път през годините с поглед към бъдещето”.

 

МИСИЯ  

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“ и проект на „Европа 2030“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелността, формиране на практически умения и условия за развитие на личността и предприемаческият дух. Компетентностно ориентирано образование за развиване на набор от ключови компетентности  като съчетание от знания, умения и нагласи у учениците.

Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в професията. Изграждане на стабилни партньорства, взаимоотношения на толерантност и разбирателство в колектива и със социалните партньори.Възпитаване и изграждане на необходимите социални и професионални умения на младите хора за тяхната бъдеща професионална и личностна реализация. Формиране на  личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие. Разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемчивостта, във всички степени на образованието и обучението.

 

ВИЗИЯ

Следвайки девиза си: “Път през годините с поглед към бъдещето” Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”, гр. Ямбол се стреми към изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, за специализация на училището в нови направления, дейности и ценности и изграждане на индивидуален  и отличителен облик. Като професионална гимназия  ПГЗ  се стреми да формира знания и умения у учениците за взаимодействие със социалната среда, за придобиването на  ключови компетентности и нагласи за учене през  целия живот, подготвя ги  за активно гражданство, патриотизъм и родолюбие и професионална и интелектуална реализация в живота. Съхранявайки традициите си в областта на професионалното образование и обучение ПГЗ „Христо Ботев“ се развива като училище с два етапа на средната образователна степен, съгласно образователната структура според влезлия в сила но 01.08.2016г. ЗПУО: І-ви гимназиален етап:VІІІ – Х клас и ІІ-ри гимназиален етап: ХІ – ХІІ клас.  Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози със съвременно мислене и способни  успешно да прилагат стандартите на новия ЗПУО.

С автономията, която предоставя ЗПУО, ще бъдат разработени съвременни програми за избираеми форми (РПП и ФУЧ) за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. Прилагането на  различни форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, задочна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана има за  цел да се отговори на потребностите и да даде равен достъп до образование на учениците, както и за да  предотврати преждевременно отпадане от образователната система на учениците от малцинствени и рискови групи. В отговор на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще се сформират екипи от специалисти, които ще направят оценка на необходимостта от  осигуряване на обща и допълнителна подкрепа  учениците. Дейностите по проекти и мобилности ще се превърне в  инструмент за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия чрез включването й в актуални квалификационни форми на обучение; обособяването й като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство на нашите ученици.