•  
  •  

 

 

Проекти

 


РАБОТА ПО ПРОЕКТИ в ПГЗ „ХРИСТО БОТЕВ“

УЧЕБНА 2021/2022Г.

 

 

 

 

 

 

Учебна практика в Португалия по програма Еразъм + 2019

 

 


 

 

 

ПРОЕКТ „Еразъм +“

В качеството си на член на Консорциум, създаден на 01.02.2016г. за съвместна дейност за подготовка, организация, изпълнение, отчитане и оценка на резултатите на проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието“, финансиран по програма Еразъм + между ЦПО към „МТК Знание“ ЕООД, Професионална гимназия по селско стопанство, Нова Загора, Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев”, гр. Сандански и Професионална гимназия по земеделие “Христо Ботев”, гр. Ямбол, осъществихме мобилност на група ученици от Професионална гимназия по земеделие “Христо Ботев”, гр. Ямбол.

 

Учебната практика се проведе в APLICAPROPOSTA LDA, Braga mob, гр. Брага, Португалия през периода 20 август – 04 септември 2017 г.

 

Учениците от Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ обучаващи се в специалността „Механизация на селското стопанство“ от 9-ти, 10-ти 11-ти и 12-ти клас ученици, отговарящи на високите критерии на проекта в рамките на две седмици се обучаваха в регионални представителства и сервизи на реномирани фирми за земеделска техника в района на град Брага.

 

Програмата “Еразъм +” осигурява всички разходи по транспорт, нощувки, храна и джобни пари. Освен това на най-старателните ученици и на тези, които покажат добри знания, умения и отговорност, програмата дава възможност и за заплащане на положения от тях труд по време на учебната практика.

 

Ръководството на гимназията е уверено, че именно обмена на опит с други страни членки на ЕС е правилният път за едно модерно и качествено професионално образование .

 

 

УЧЕБНА ПРАКТИКА В ИТАЛИЯ

-  КУЛТУРЕН МОДУЛ ПО ПРОЕКТ №2017-1BG01-КА102-036125     „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+“

 

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – Ямбол под ръководството на своя директор инж. Тодор Тодоров за втора поредна година успешно реализира проект по “Еразъм+”. През настоящата 2017-2018 учебна година  бяха осъществени две учебни практики. Според Директора на гимназията инж. Тодоров една от мисиите на училището, което е с дългогодишни и доказали се традиции в обучението по земеделие, е възпитаниците му да получат професионално образование, което им гарантира реализация на пазара на труда в България, в Европа и по света.

 

Възпитаници на Професионална гимназия по земеделие «Христо Ботев» , гр. Ямбол осъществиха  две 14-дневни учебни практики в биоферма със  155 годишна история в околностите на град Сполето – Италия. Бъдещите техници на селскостопанска техника, фермери и агроеколози  имаха възможност да надградят своите знания и умения, както и да затвърдят придобитите вече такива в часовете по професионална подготовка. Практиката в Италия имаше за цел да осигури условия за добиване и на нови професионални умения в съвременна, модерна технологична среда.

 

Учебната практика в Италия се осъществи под формата на културен модул по проект №2017-1BG01-КА102-036125 „Устойчиво развитие“ по програма “Еразъм+“. Програмата има цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава  заетостта със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Този обмен на опит дава възможност на учениците от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ да развият професионалните си качества, като практикуват уменията си в модерни селскостопански фирми и производства.

 

             


 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

За втора година в ПГЗ „Христо Ботев” стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

В училището са сформирани 15 групи за извънкласни дейности като 6 от тях за преодоляване на обучителни затруднения, а останалите 9 за дейности по интереси:

 

1.Клуб "Опознай родината с раница и компас" – ръководител инж. Даниела Сотирова

2.Ателие "Майстор"– ръководител Желязко Въртигоров

3.Клуб "Селскостопански традиции в ямболския край от древността до днес"– ръководител Неделчо Василев

4.Клуб "Българска история"– ръководител Станислав Иванов

5.Клуб "Десета муза"– ръководител Гергана Чирпанлиева

6.Клуб "Език мой"– ръководител Мими Караколева

7.Клуб "Езикова култура"– ръководител Теодора Добрева

8.Клуб "Еко градина"– ръководител инж. Силвия Янчева

9.Клуб "Математика"– ръководител Надежда Христова

10.Клуб "Природните богатства на моя роден край"– ръководител Катя Динева

11.Клуб "Родна реч"– ръководител Теодора Добрева

12.Клуб "Русский язык - это модно"– ръководител Гергана Чирпанлиева

13.Клуб "Успявам в професията"– ръководител инж. Силвия Янчева

14.Клуб "Училищни медии"– ръководител Румяна Кирова

15.Клуб “Краезнание”– ръководител Станислав Иванов

 


ПРОЕКТ "УСПЕХ " 
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/. Безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година чрез МОН.


 
Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с риск от отпадане, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система. Етапи на реализация на проекта:

Първи етап: 2011 - 2012 учебна година. Сформирани са 5 клуба:
1. "Магията на словото" от 14 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Изготвяне на презентации" от 8 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Историята на моето селище" от 7 ученици с ръководител Станислав Иванов 
4. "Самбо" от 15 ученици с ръководител Иван Йоргов 
5. "Аз и природата в моя регион" от 12 ученици с ръководител Катя ДиневаВтори етап: 2012 - 2013 учебна година. Сформирани са 5 клуба:
1. "Светът на книгите" от 14 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Web дизайн" от 9 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Историята на българските институции " от 10 ученици с ръководител Станислав Иванов 
4. "Самбо" от 14 ученици с ръководител Иван Йоргов 
5. "Аз и природата в моя регион" от 12 ученици с ръководител Катя ДиневаТрети етап: 2013 - 2014 учебна година. Сформирани са 5 клуба:
1. "Светът на книгите" от 13 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Презентации" от 8 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Историята на моя роден край " от 10 ученици с ръководител Станислав Иванов 
4. "Самбо" от 10 ученици с ръководител Иван Йоргов 
5. "Аз и природата в моя регион" от 11 ученици с ръководител Катя Динева

 

Четвърти етап: 2014 - 2015 учебна година. Сформирани са 7 клуба:
1. "Магията на словото" от 9 ученици с ръководител Теодора Добрева
2. "Презентации" от 8 ученици с ръководител Надя Вълчева
3. "Делова кореспонденция" от 9 ученици с ръководител Силвия Янчева
4. "Десета муза" - от 11 ученици с ръководител Гергана Чирпанлиева
5. "Аз и природата в моя регион" от 10 ученици с ръководител Катя Динева
6. "Самозащита" от 11 ученици с ръководител Светлин 
7. "История на моето родно селище" от 11 ученици с ръководител Станислав Иванов 

 


 

ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

 

praktiki

 

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики". ПГ по земеделие участва по Компонент 1: „Ученически практики”. През учебната 2014-2015 година са сформирани 4 групи с участието на 42 ученици с ръководители Кольо Колев, Николай Маджаров, Ангел Ангелов и Вълчо Свинаров. Практиката се провежда в земеделски кооперации: ЗПК "Напредък" с.Роза, ЗПК "Чарда" с.Чарда, "СПАС -Сюлейман Джамбаз" с.Зимница, "Интерлесомат-компания" През учебната 2013-2014 година са сформирани 4 групи с участието 38 ученици с ръководители Кольо Колев, Николай Маджаров, Ангел Ангелов и Вълчо Свинаров. През учебната 2012-2013 година са сформирани2групи с участието на 20 ученици с ръководители Кольо Колев, Ангел Ангелов. Целта е: предоставяне на допълнителна професионална подготовка в реални работни условия на учениците, улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.