Материална база

ПГЗ „Христо Ботев“ разполага с необходимата за обучението по предложените специалности материално-техническа база. Гимназията е разположена на площ от 97 дка. Основната училищна сграда е изцяло реновирана със средствата по приключилия в началото на учебната 2018/2019г. проект: „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“, договор № BG16RFOP001-3.002-0028-C02 на обща стойност: 1 299 840,80лв.

 

Целта му бе подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците, чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол. Като резултат от проекта основната училищна сграда бе газифицирана, а на 3-те й етажа са разположени 10 класни стаи, 6 специализирани кабинети, два от които  оборудвани с интерактивни дъски, една заседателна зала с мултимедия, библиотека, ресурсен кабинет, ученическо общежитие с 50 места и медицински кабинет, както и кабинетите на административния персонал.

 

Учебният корпус за провеждане на часовете по практика и лаборатория се състои от 3 учебни работилници и  2 лаборатории. Със средства от бюджета на училището през 2018/2019г. започна поетапната подмяна на дограмата на корпуса, който продължава поетапно и към настоящия момент.

 

Гимназията разполага с най-големия училищен спортен комплекс в региона, състоящ се от физкултурен салон, модерна спортна площадка, отговоряща на всички изисквания за провеждане на часовете по физическо възпитание и спортни дейности и училищен стадион с реални размери, на чиито терен се провеждат част от общинските ученически спортни мероприятия.

 

 За кормилната практика на учениците, обучаващи се за придобиване на свидетелство за  управление на МПС – Категория В и Категории Ткт, Твк и Твк-З гимназията разполага с два учебни полигона. 

 

В часовете по РМТА учениците обработват 260  дка.  училищна земя с помощта на притежавания машинно-тракторен парк състоящ се от:

  • Трактори:  FARMER F2-8248PE; 2броя Т 150; 2 броя ЮМЗ 6; 2 броя – ТК 80;
  • Плугове: обикновени – 4 броя; Плуг обръщателен – 1 брой;
  • Сеялки: За окопни култури с подхранване и компютърно следене на сеитбата - SPC6FS; За сеитба на култури със слята повърхност;
  • Култиватор за окопни култури с подхранване;
  • Комбайни: СK5 „Нива“;   ДOН 1500;     Е516;

 

През м. януари 2019г. ПГЗ реализира проект  по национална  програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионално образование”. Със средствата от проекта бе обогатена материално-техническата база на училището със закупуването на  съвременен комбайн JONH DEERЕ 2264.

 

За транспортиране на учениците до фирмите-партньори за осъществяване на практическо обучение в реална работна среда ПГЗ разполага с микробус, марка „CITROEN JUMPER“ и Училищен автобус.

 

Учениците, обучаващи се придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория "В" провеждат своята кормилна практика на два леки автомобила /Renault Clio и Audi A4/.

 

През учебната 2018/2019г. в резултат на одобрен проект на ПГЗ, свързан с кампанията на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“,  в училищния двор бе изградена учебна оранжерия, бе закупена мото-фреза за обработване на учебния лозов масив, както и мобилна учебна лаборатория за измерване чистотата на почвата, въздуха и водата;

 

ПГЗ стопанисва  5 пчелни семейства и притежава необходимия пчеларски инвентар за тяхното обслужване.

 

През учебната 2020/2021 учебна година Министерството на образованието и науката предостави безвъзмездно на ПГЗ училищен автобус марка ISUZU TURQUOISE с 31 места, който да се използва за извозване на ученици от отдалечени населени места.

 

За учебната 2021/2022г. ПГЗ закупи още един 20 местен автобус втора употреба Mercedes-Benz Sprinter за извозване на ученици.