Планове

2023/2024

Училищни учебни планове 23-24

Годишен план за дейността на училището

 

2022/2023

План  за квалификацията на педагогическите специалисти 2022-2023г

Училищни учебни планове 22-23

Годишен план 2022-23

 

2021/2022

План БДП

Годишен план 2021-22

План квалификация 2021-22

Училищни учебни планове 21-22

 

2020/2021

План-програма за БДП

План на Комисията по БДП  2020-2021г

План  за квалификацията на педагогическите специалисти 2020-2021г

Училищен учебен план за 2020/2021г. (ХІІ клас)

Училищен учебен план за 2020/2021г. (VІІІ-ХІ клас)

Годишен план 2020-2021г.

План  - Повишаване на грамотността 2020-2021

План  - Подкрепа на личностното развитие на учениците 2020-2021

План ГЗЕИО 2020-2021

План за взаимодействие при усложнена зимна обстановка 2020-2021

План и Календар на спортно-туристическата дейност  2020-2021

План на Комисията за борба с корупцията 2020-2021

План на Комисията за водене на летописната книга  2020-2021

План на Комисията за връзки с обществеността  2020-2021

План на Комисията за дарителска дейност 2020-2021

План на Комисията за защита при бедствия 2020-2021

План на Комисията за подобряване на МТБ 2020-2021

План на Комисията по здравно образование 2020-2021

План на МО на класните ръководители 2020-2021

План на МО на учителите по ООП 2020-2021

План на МО на учителите по ПП 2020-2021

План на УКПППУ  2020-2021

План на УКС за справяне с тормоза 2020-2021

Училищен производствен план  2020-2021

 

2019/2020

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2019-2020

ГОДИШЕН ПЛАН 2019-20

Училищен учебен план за 2019/2020г. (ХІ-ХІІ клас)

Училищен учебен план за 2019/2020г. (VІІІ-Х клас)

 

2018/2019

Училищен учебен план за 2018/2019г.

ГОДИШЕН ПЛАН 2018-19

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2018-2019

План на комисията по спортно-туристическа дейност 2018-2019