Архив

Доставка чрез закупуване на специализирана земеделска техника - 1 /един/ бр. зърнокомбайн – употребяван за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр. Ямбол по проект „Модерна база, добро образование и ефективно земеделие”, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база” на МОН за 2018 г.”

 

Статус: Отменена

 

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка чрез обява по чл.20,ал.3, т.2 от ЗОП 11.12.2018г.
Писмо-Заинтересовани лица 02.11.2018г.
Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти 02.11.2018г.
Oбява за обществена поръчка 25.10.2018г.
Информация за публикувана обява за обществена поръчка 25.10.2018г.
Документация за обществена поръчка  25.10.2018г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 25.10.2018г.
1. Образец 1 - Оферта и представяне 25.10.2018г.
2. Образец 2 - Опис 25.10.2018г.
3. Образец 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 25.10.2018г.
3. Проект на договор - Доставка 1 бр.зърнокомбайн 25.10.2018г.
4. Образец 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП 25.10.2018г.
5. Образец 5 - Преференциален данъчен режим 25.10.2018г.
6. Образец 6 - Обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ 25.10.2018г.
7 Образец 7 - Декларация за изпълнени доставки 25.10.2018г.
8. Образец 8 - Декларация от подизпълнител 25.10.2018г.
9. Образец 9 - Декларация за конфиденциалност 25.10.2018г.
10. Образец 10 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката 25.10.2018г.
11. Образец 11 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката 25.10.2018г.

 


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „Доставка на нова селскостопанска техника и пътнически микробус за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол

 

ДОКУМЕНТИ

 

 


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Модернизация на материалната база в училище. Подобряване на училищната среда - Ремонт на санитарни възли в ПГЗ „Христо Ботев” гр. Ямбол”

 

Уникален номер на публичната покана: 9034440

 

ДОКУМЕНТИ