История

 

ПРЕЗ 2022Г. ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  ОТБЕЛЯЗА 87 ГОДИНИ ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ

 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" води началото си от 1935 година с откриването на Допълнително земеделско училище. Той се предшества и от две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство. Това са : Школата за бригадири в растениевъдството и животновъдството и Школата за тракторни бригадири.

 

 Докато първата има регионално значение, то втората в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. И двете школи стават солидна база за новооткрития през 1953 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство. Той е един от първите в страната и първи за Южна България техникум от този род. 

 

Със заповед на Министерството на земеделието и горите, считано от 10.08.1957 година, ТМЕСС и МТУ се сливат и се създава единно училище - Техникум по механизация на селското стопанство. На 15.05.2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

 

Особено плодотворни за техникума са годините 1958-1965, когато той е определен за обучение на завършили средно образование младежи и девойки от цялата страна, с ежегоден прием до девет паралелки - добър атестат, който и днес напомня за ролята на техникума в подготовката на кадри за механизация на земеделието. 

 

В училището в периода 1956-1960 г. са се обучавали корейски младежи и девойки, а по-късно през 70-те години  и от Гана, Виетнам, Нигерия и други страни.
Паметна за училището ще остане 1960 г., тъй като за патрон на техникума се избира Христо Ботев, известният български поет. 


Професионално-техническата подготовка на учениците се осъществява в 14 класни стаи 6 специализирани учебни кабинета, 3 работилници и 2 лаборатории,  2 компютърни кабинета,  физкултурен салон, модерна спортна площадка, училищен стадион с реални размери, два учебни полигона за кормилна практика, учебен лозов масив, учебна оранжерия.

 

Понастоящем в Гимназията се обучават 283  ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение в следните специалности:

 

 Дневна форма на обучение

  • Механизация на селското стопанство 
  • Пчеларство и бубарство
  • Говедовъдство
  • Агроекология
  • Производител на селскостопанска продукция
  • Трайни насаждения

 

 Задочна форма на обучение

- Механизация на селското стопанство

 Гимназията разполага с общежитие с 50 места за ученици на ПГЗ  и 3-ма възпитатели. 
 

ВАЖНИ ДАТИ :  

 

18.09.1935 г. – Започва учебни занятия новоткритото Допълнително земеделско училище в старата сграда на бившето Еврейско училище.

Директор – агроном Левтер Филипов

 

1943-1944 г. – В сградата на училището се помещават Българската дивизионна болница и немските войски. Въпреки това училището успяват да завършат 28 момчета.

 

1944-1945 г. – Занятията в училището се прекратяват. Немците напускат оглозганата сграда и на тяхно място се настаняват войските на полковник Крилов – СССР. Заедно с директор Филипов възстановяват инвертара на училището.

 

1948-1949 г. -  Възстановява се училището и започват учебни занятия.
Директор – Петко Николов

 

1950-1951 г. – Директорът Петко Николов преминава на служба в София.

 

 Директор - агроном Янко Янев.

 

 1953-1954 г. – Допълнителното земеделско училище прераства в Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство.

 

 1964-1965 г. -  С заповед № 4415 /2.11.1964г. на Министерство на народната просвета, техникумът се определя за базов на Института за учители-специалисти.

 

 1967-1968 г. – Директор на техникума е инж. Стоян Николов Узунов

 

 1974-1975 г. – Директор е агроном Мария Демирева

 

 1979-1981 г. – Директор – инж. Димитър Тончев

 

 1981-1984 г. - Директор - инж. Кольо Калъпов

 

 1984-1994 г. - Директор - Теньо Калчев

 

 1994-1995 г. - Директор - инж. Кольо Начев

 

 1995-2002 г. – Директор - инж. Михаил Михайлов

 

 2002–2014 г. – Директор – Доля Тончева

 

 2014–2015 г. – Директор – Теньо Боев

 

 2015 г.- до момента - Директор - инж. Тодор Тодоров