Обществени поръчки

Доставка чрез закупуване на специализирана земеделска техника - 1 /един/ бр. зърнокомбайн – употребяван за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр. Ямбол по проект „Модерна база, добро образование и ефективно земеделие”, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база” на МОН за 2018 г.”

 

Статус: Активна

 

Договор 19.12.2018г.
Протокол за определяне на изпълнител от проведена обществена поръчка 03.12.2018г.
Oбява за обществена поръчка 23.11.2018г.
Информация за публикувана обява за обществена поръчка 23.11.2018г.
Документация за обществена поръчка  23.11.2018г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 23.11.2018г.
1. Образец 1 - Оферта и представяне 23.11.2018г.
2. Образец 2 - Опис 23.11.2018г.
3. Образец 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 23.11.2018г.
3. Проект на договор - Доставка 1 бр.зърнокомбайн 23.11.2018г.
4. Образец 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП 23.11.2018г.
5. Образец 5 - Преференциален данъчен режим 23.11.2018г.
6. Образец 6 - Обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ 23.11.2018г.
7 Образец 7 - Декларация за изпълнени доставки 23.11.2018г.
8. Образец 8 - Декларация от подизпълнител 23.11.2018г.
9. Образец 9 - Декларация за конфиденциалност 23.11.2018г.
10. Образец 10 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката 23.11.2018г.
11. Образец 11 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката 23.11.2018г.