ВАЖНО!!!!!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомнямя Ви, че в периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

- със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

                  


 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата.

Датата е избрана целенасочено - преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата.

Като бъдещи социално отговорни водачи на МПС, учениците от ПГЗ "Христо Ботев" заедно с колегите-инструктори проведоха редица мероприятия:

- демонстрираха безопасно преминаване на деца по възлови кръстовища в града;

- раздаваха на преминаващите флаери, насочващи вниманието към опазване живота на децата на пътя;

- разговаряха с гражданите за целта на инициативите, които провеждат;

- демонстрираха безопасно шофиране с учебните автомобили в училищния двор.

 

                               


ВАЖНО!!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ НИ,

Предвид започващия летен ваканционен сезон Ви напомняме, че всички ние имаме ангажимент по закрила на децата ни.

По тази причина Ви припомняме задълженията, които са предвидени в Закона за закрила на детето, Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места и Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

Ние, екипът на ПГЗ „Христо Ботев“ също ще съдействаме при установяване на нарушения по долуизброените задължения.

Позволяваме си да насочим вниманието Ви към „добрия пример“ от ученици, благодарение на които е проведено журналистическо разследване на тема „Чалготека за деца, алкохол и райски газ: Какво правят децата в късния следобед“. Надяваме се, че нашите ученици и Вашите деца няма да попадат в неподходяща обстановка, благодарение на съвместните ни усилия.

Молбата ни към всички Вас е – знайте къде са децата Ви във всеки момент от деня!

Публикация на NOVA TV

https://www.youtube.com/watch?v=OFOrhgCUWZ8

ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Закон за закрила на детето

Специализирана закрила на деца на обществени места

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекциите "Социално подпомагане", кметовете, регионалните управления на образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните здравни инспекции и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.

(2) Специализирана закрила на деца на обществени места се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2020 г.) Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).

            НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА /Приета с ПМС № 165 от 25.07.2003 г./

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2024 г., в сила от 30.03.2024 г.) (1) В случаите, в които родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете по смисъла на Закона за закрила на детето, осигурява пълнолетно дееспособно лице за придружител на дете, навършило 14-годишна възраст, но ненавършило 18-годишна възраст, на обществени места след 22,00 ч., удостоверява това му качество пред компетентния орган, осъществяващ контрол, с декларация по образец съгласно приложението.

(2) Личните данни на лицата по ал. 1 се обработват при спазване на нормативните изисквания за тяхната защита.

Чл. 6. Не се допускат деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.

Чл. 8. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2024 г., в сила от 30.03.2024 г.) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност, включително на поддържаните интернет платформи.


 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев", град Ямбол участва в ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Събитието, организирано от Регионалното управление на образованието с подкрепата на Община Ямбол, се реализира по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката с финансиране по Програма „Образование“ 2021 - 2027 на ЕС. То беше официално открито от заместник-кмета на община Ямбол Енчо Керязов и началника на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев. Целите на проекта са гимназиите да предлагат високотехнологично отношение, модерни кабинети и лаборатории, в които дигиталните процеси да са на предна линия. Учебните програми да се актуализират, а преподавателите да са подготвени за предизвикателствата и новостите. Главната идея е Ямбол да има ученици, които могат да се реализират като търсени и високоплатени специалисти в своята област.

След официалното откриване, началникът на Регионалното управление на образованието връчи наградите на учителите, постигнали високи успехи в своята работа и извели наши отбори на призови места в национални състезания по професионално образование. От ПГЗ "Христо Ботев" бха отличени колегите зооинж. Краси Стефанова, инж. Петър Михалев и инж. агр. Петър Левко!

Ученици на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ пресъздадоха за всички участници обичая жътва.

                      


ПОРЕДНА УСПЕШНА МИСИЯ НА БОТЕВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ

За поредна година представитена група ученици от ПГЗ "Христо Ботев" се включи в НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА „КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“ 2024 г. , 76-ти по ред.

Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена програма.

Горди сме с участието на учениците ни, защото за тях е въпрос на чест да са достойни наследници на подвига и саможертвата на патрона ни. Благодарим и на ръководителите г-жа Грозева - ЗДУД, г-жа Йорданова - педагогически съветник, г-н Бонев - учител по практика и г-н Джелебов - възпитател за мотивирането на учениците ни и за грижите, които положиха за тях в успешната мисия!

 

                                         


Гимназията по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол отбеляза своя патронен празник и награди отличилите се ученици
Днес отбелязахме своя патронен празник и почетохме героите, отдали живота си за свободата на родината. Вече 64 години нашето училище носи с гордост и представя достойно името на бележития поет и революционер Христо Ботев. Учители и ученици сведоха глави пред саможертвата на героите, а това събитие е само част от инициативите, с които Гимназията отбелязва паметната за всички българи дата-02.06., на която всяка година поднасяме своята признателност към делото на Христо Ботев и всички българи, посветили живота си за свободата на България.
Нашето училище и тази година участва със свои ученици в инициативата „По стъпките на Ботевата чета“. Те ще преминат по стъпките на Ботев и неговата чета към техния последен ден от живота, но първи към безсмъртието.  
На 02.06.2024г. в 10.00 часа учители и ученици от Гимназията ще поднесат венци пред монумента на своя патрон.
Беше припомнена историята на ПГЗ „Христо Ботев“, водеща своето начало от далечната  1935 година и нейния принос за подготовката на кадри в сферата на земеделието и животновъдството.  Отбелязахме заслугите на нашите ученици, учители и ръководство за утвърждаване на престижа на училището и превръщането му в синоним на учебно заведение с богата история и с модерна визия в областта на земеделието.
Бяха наградени учениците, донесли призови места в 14-то Национално състезание „Млад фермер“, на което Гимназията бе домакин за трети път. Отличени бяха  Християн Илиев от 8 „в“ клас, Никола Николов от 9 „в“ клас и Младен Желязков от 11 „в“ клас. Те получиха грамоти и награди както от Управителя на фирмата-партньор на училището  „Дуо Агро“- инж. Янчо Янков, така и от директора на ПГЗ „Христо Ботев“ - инж. Тодор Тодоров.
Освен в областта на земеделието, нашите ученици пожънаха множество награди и в областта на спорта, на изкуствата и литературата. Своите награди получиха и отличените  ученици в Националния конкурс за творческо писане по Проект „4 по-добри изкуства – писане, рисуване, танци и театър (4 better Arts)“, който се реализира от Сдружение „За по-добро бъдеще” в партньорство със Сдружение „Ресурсен център за европейско сътрудничество“ по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
 Участниците от ПГЗ "Христо Ботев" са Исус Помаков от 8а клас; Георги Донков от 8в клас; Бистра Йорданова от 8а клас, Вероника Иванова от 8а клас и Младен Желязков от 11в клас. Те писаха стихотворения и есета с голямо вдъхновение под ръководството на преподавателите си Надежда Ганчева и Гинка Димитрова. Творбите на всички са избрани като отличили се, качени на сайта и са включени в сборник.

 

                                                          

 24 МАЙ 2024 ГОДИНА - УЧАСТИЕ В ШЕСТВИЕТО ПО СЛУЧАЙ НАЙ-СВЕТЛИЯ И БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК

 

    

 

                 


23 май 2024 година - АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ НА ВИПУСКА

                        


ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ВСЕОТДАЙНОСТТА НА ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ - ДИРЕКТОР НА ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ"

На тържествена церемония в Ямбол връчиха награди за признателност към просветители

От Община Ямбол: "С Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ са удостоени ....., директорът на ПГЗ „Христо Ботев“ инж. Тодор Тодоров, както и ....."

Началникът на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев връчи и почетното отличие „Неофит Рилски“ от Министерството на образованието и науката на инж. Тодор Тодоров, директор на ямболската гимназия по земеделие.

 

                


ЗАСЛУЖЕНИ ОТЛИЧИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ" В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАЙ-СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК 24 МАЙ

На тържествена церемония, организирана от Община Тунджа по случай 24 май - празник на българската просвета и славянската писменост в механа"Странджата" ученици от ПГЗ "Христо Ботев" - жители на общината бяха наградени за високи отличия и постижения в национални формати като състезанието "Млад фермер" от Съюза на зърнопроизводителите, регион Ямбол. Съюзът на зърнопроизводителите подкрепя деца с отличен успех и издигащи авторитета на гимназията ни ежегодно. За втора поредна година те излъчиха като победители Никол Даскалова от 12в клас, Маргарита Иванова от 12в клас и Никола Николов от 9в клас, който представи региона и училището ни в 14 Национално състезание "Млад фермер" в Направление "Механизация на селското стопанство", като безапелационно спечели първото място със знаията и уменията си на национално ниво. Новото попълнение в постигането на успехи е Вероника Наградата връчи лично председателя на съюза г-н Стоян Александров, който е възпитаник на гимназията. В изказването си той сподели, че децата от ПГЗ "Христо Ботев" са пример за подражание - те умеят да учат, да работят, да постигат големи успехи, да помагат всеки ден и това ги прави различни от другите. Учениците бяха поздравени лично и от Кмета на община Тунджа г-н Станчо Ставрев, който подкрепя обучението и образованието на учениците от гимназията ни и поп певицата Вили Русева, която беше гост на тържеството и специално поздрави наградените ученици от ПГЗ "Христо Ботев".

 

                      

   

 

 


ДЗИ/ЗДИППК  
ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни

 2023-2024 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК)

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 22 май - 31 май 2024 г.

График на дейностите

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане - до 16.05.2024 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 16.05.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК - до 07.06.2024 г.


Участие на отбор на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев", Ямбол в Националния ученически фестивал по утринна гимнастика

 „Спортувай с президента“ в Ямбол

За трета поредна година в Ямбол се провеждат национален ученически фестивал по утринна гимнастика, а заедно с него и „Президентски тест“ – част от инициативата „Спортувай с президента“.

В града е президента Румен Радев, който приветства участниците и както и минала година спортува с тях до края на състезанията. Министърът на младежта и спорта Георги Глушков също присъства на третото издание на националния ученически фестивал по утринна гимнастика „Ямбол‘24“ за ученици от I до XII клас, който се проведе в линейния парк „Тунджа“ в Ямбол. И тази година важна част от журито беше Нешка Робева. "Ямбол се оформя като национален център на масов младежки спорт". Това заяви днес президентът Румен Радев. Той откри Националния ученически фестивал по утринна гимнастика в Ямбол.

Отборът на ПГЗ "Христо Ботев" се представи достойно и атрактивно в груповото представяне на утринна гимнастика. Участниците ни отново мериха сили и в лицевите опори и силовите упражнения, където минала година спечелиха симпатиите лично на президента Радев.

Фестивалът по утринна гимнастика се организира от Община Ямбол по идея на зам.-кмета Енчо Керязов и със съдействието на Националната спортна академия „Васил Левски“.

 

                                               

 

 


НА ДОБЪР ЧАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ ВИПУСК 2024 ГОДИНА!

                

 

 

 


 

   


 

Съвместна среща по Национална програма "Иновации в действие".

Посещенията на представителни групи учители и ученици от ПГЗ "Христо Ботев" продължиха. От 24 до 26 април бе осъществена среща в 51 СУ „Елисавета Багряна“, град София. В нея участваха още и групи от ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, Гоце Делчев и ПГТ „Цар Симеон Велики“, Търговище. Срещата започна с опознавателна презентация за 51 СУ в информационния център на училището и опознавателна обиколка на училището. На следващия ден групите наблюдваха урок с 1В клас на тема „Добродетели в 51 СУ“ ; урок с 6А клас на тема „Добродетели в 51. СУ“; занимания изненади в Ателие 1 и урок с учениците от 2 клас. В заключителната част на 26 април бе предвидено участие на гостите в Патронния празник на училището. Благодарим на домакините от 51 СУ за топлото посрещане и за всички нови неща, които видяхме от възпитаниците им.

          ГОРДИ И ЩАСТЛИВИ!

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – Ямбол спечели националния финал на „Млад фермер ‘2024“

Отборът на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол – Младен Желязков, Никола Николов и Християн Илиев, спечели по категоричен начин 14-то Националното състезание „Млад фермер“.  Това е най-високото постижение на отборите, участвали в престижния форум през годините. 

Младен Желязков спечели надпреварата в Модул „Растениевъдство“ – с първи резултат в дисциплината „Разпознаване на семена“ и второ място в „Резитба на лозя“.

Никола Николов е победител в Модул „Механизация на селското стопанство“. Никола приключи втори на „Електронен тест по безопасност на движението“ и пак с второ място в „Майсторско управление на трактор“, но неговият общ сбор от двете дисциплини му отреди победата в комплексното класиране.

Християн Илиев беше безспорният Номер Едно в Модул „Живoтновъдство“. Той спечели и двете дисциплини – „Разпознаване на фуражи“ и „Хигиена на млеконадоя“.

Ръководители на отбора-победител са инж. Краса Стефанова – в раздел „Живтовъдство“, Неделчо Василев, инж. Силвия Янчева и инж. Петър Левков – в Модул „Растениевъдство“, инж. Петър Михалев и Николай Маджаров – „Механизация на селското стопанство“.

РЪКОВОДСТВОТО НА ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ" изказва искрени благодарности на ръководителите на състезателите ни за неуморния труд и усилията, които вложиха в подготовката на децата. Желаем на отбора ни да са здрави, много щастливи и да достигат още много върхове в живота си! Скъпи деца, горди сме, че избрахте точно нашата гимназия и влагате душа и сърце за престижа й!

         

 


25 април 2024 година - ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ХІV НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

В 14-тото Национално състезание в Ямбол, проведено под егидата на Министерството на образованието и науката, със съдействието на Аграрния университет в Пловдив и с подкрепата на Община Ямбол, участваха отбори от земеделските гимназии в Чепеларе, Садово, с. Георги Дамяново, Кнежа, Нова Загора, Исперих, Свиленград, Карнобат, Гоце Делчев, Ветрино, Шумен, Добрич и от града – домакин. Отборът на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол – Младен Желязков, Никола Николов и Християн Илиев, спечели по категоричен начин 14-то Националното състезание „Млад фермер“. То се проведе от 24 до 26 април в Ямбол с домакинството на земеделската гимназия в града. Втори в комплексното отборно класиране е съставът на ПГМСС „Пейо К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев, с трети резултат в общото подреждане са представителите на Гимназията по аграрно стопанство в Добрич.

                           

 

За доброто настроение на всички гости и състезатели се погрижиха добруджанския славей г-жа Галина Дурмушлийска, вече професионалната певица Оли Радоева, малкия Симеон Илиев, който вдъхна надежда на всички със своето стихотворение и танцова формация "All Steps".

                                   

 

 


 ВРЕМЕ ЗА ОТМОРА СЛЕД ОСПОРВАНОТО СЪСТЕЗАНИЕ. Разбира се като домакини се погрижихме и да запознаем нашите гости с града ни.

На 25 април след оспорваната надпревара и с любезното съдействие на партньора ни Община Ямбол, господин Станислав Иванов и господин Иван Овчаров придружиха група от тридесет участници в 14-то Националното състезание „Млад фермер”до Музея на бойната слава - град Ямбол и до възстановената древна крепостна стена. Всички гости и участници изразиха възхищението си и от други забележителности на града ни.

          

  


25 април 2024 година - НИКОЛА НИКОЛОВ ОТ ОТБОРА НА ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ" СЕ СЪСТЕЗАВА В СЪСТЕЗАТЕЛНА ДИСЦИПЛИНА "МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКТОР"


25 април 2024 година - ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ 

Във втория състезателен ден отборите преминаха надпреварата в състезателна дисциплина "Резитба на лозя" от модул "Растениевъдство"; състезателна дисциплина  "Хигиена на млекодобива" и състезателна дисциплина "Майсторско управление на трактор" от модул "Механизация на селското стопанство" .

                 

 

 

 


 24 април 2024 година - ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ 

Състезателна дисциплина "Разпознаване на семена" от модул "Растениевъдство"; състезателна дисциплина "Разпознаване на фуражи" от модул "Животновъдство" и състезателна дисциплина "Електронен тест" от модул "Механизация на селското стопанство". 

                                    

 

След приключване на първия състезателен ден отборите-участници и официалните ни гости от Аграрен университет, град Пловдив бяха радушно посрещнати в залата на Община Тунджа лично от кмета г-н Станчо Ставрев и неговите заместник кметове - г-н Тодор Налбантов /възпитаник на ПГЗ "Христо Ботев" и г- н Стоян Петков. Те разказаха на участниците за всички инициативи на общината, свързани с привличането на млади хора на нейна територия. Всички получиха и подаръци.

 

       

 


ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ХІV НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

На 24 април 2024 година в двора на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" официално бе поставено началото на ХІV Национално състезание "Млад фермер". В 14-тото Национално състезание в Ямбол, проведено под егидата на Министерството на образованието и науката, със съдействието на Аграрния университет в Пловдив и с подкрепата на Община Ямбол, участваха отбори от земеделските гимназии в Чепеларе, Садово, с. Георги Дамяново, Кнежа, Нова Загора, Исперих, Свиленград, Карнобат, Гоце Делчев, Ветрино, Шумен, Добрич и от града – домакин.

„Това състезание се доказа като символ на младостта, на устрема, на връзката със земята и на надеждата, че българското земеделие освен традиции има и бъдеще“, каза директорът на земеделската гимназия в Ямбол инж. Тодор Тодоров.
Състезанието се провежда в три модула – растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство. Всеки от тях включва теоретична и практическа част - разпознаване на семена и фуражи, резитба на лози, млекодоене и майсторско управление на трактор са сред дисциплините.
Земеделската гимназия в Ямбол е домакин на заключителния етап на „Млад фермер“ за трета година. Официалното откриване на състезанието даде кукерската група на отбора на домакините и лазарския танц на формация „Ромбана“.

 

                  

 

 


Отбелязахме два важни за човечеството празника днес - на книгата и на планетата Земя.

Въпреки трескавата подготовка на ХІV Национално състезание „Млад фермер“, на което ПГЗ „Христо Ботев“ ще е домакин, не подминахме и два важни за хората празника - този на нашата планета и на книгата, която също е една планета от светове.

Учениците ни имаха възможност да се срещнат и видят онзи вълшебен свят на книгата през очите на нашия гост - Дани Атанасова, репортер от БТВ, която прочете разказа на американския писател „О‘Хенри“-„Даровете на влъхвите“. Срещата бе част от инициативата на Асоциация „Българска книга“, осъществена под егидата на Министерството на образованието и науката-„Известни българи четат на деца“ в рамките на 13-та поред кампания „Походът на книгите“.

Освен интересния и поучителен разказ за любов и всеотдайност, учениците имаха възможност да разберат повече за човека Дани Атанасова и за професията на журналиста. Научиха важни уроци по човечност и съпричастност.

С видеоклип, изготвен от клуб „Дигитална креативност“ отбелязахме и деня на Земята, която е наш дом и ни дава живот. Говорихме си колко важно е да опазваме и да не разхищаваме нейните ресурси.

Празниците завършиха с усмивки и разбира се, обща снимка, която да запечата всички тези емоции.

 

                


Седмицата на гората бе отбелязана в ПГЗ "Христо Ботев" със засаждане на дървесни видове, дарени от горско стопанство Ямбол - черен бор, кипарис и махалет. Дърветата бяха засадени от учениците от 12 "А"клас, които с желание оформиха алея на техния випуск.

 

                 


ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТБОРА НА ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ" В РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, МОМЧЕТА! Отборът на ПГЗ "Христо Ботев" зае призовото ВТОРО място в регионалния кръг на националното състезание "Млад фермер", което се проведе на 4 и 5 април 2024 година в Свиленград. Престижа на гимназията тази година защитаваха Младен Желязков от 11в клас, двукратен национален победител в модул "Растениевъдство" и новите попълнения - Никола Николов от 9в клас, състезател в направление "Механизация на селското стопанство" и Християн Илиев от 8в клас, състезател в направление "Животновъдство". Освен достойната отборна награда, участниците ни се завръщат и с индивидуални награди - Никола зае второ място в направление "Решаване на електронен тест", а Християн е на второ място в направление "Хигиена на млекодобива". Ръковоството на ПГЗ "Христо Ботев" изказва благодарностите си към ръководителите на отбора за добрата подготовка на състезателите и пожелава още по-големи успехи на отбора в националния кръг на състезанието "Млад фермер", на който гимназията ще бъде домакин от 24 до 26 април 2024 г.

 

                                        


Успехи на училищния отбор по тенис на маса - девойки.

 

Вчера 28.03.2024 г. премина церемонията по закриването на Общинските ученически игри – 2024 и награждаването на изявилите се ученици. Горди сме, че спечелихме отборно първо място в състезанието по тенис на маса, в категория девойки 8-10 клас. Индивидуална втора награда заслужи ученичката ни от 8а клас Вероника Иванова, която бе връчена от г-н Георги Георгиев - Началник на РУО Ямбол. Пожелаваме на девойките ни още много успехи!

 

         


Посрещане на поредна група млади агроеколози

Днес ни гостуваха най-младите агроеколози в града - децата от 1 "А" клас на ОУ ,,Любен Каравелов", град Ямбол с класен ръководител г-жа Веса Ефева. Децата имаха възможност да научат как и откъде идва храната ни. Разгледаха посевите от пшеница, откриха в тях седемточкова калинка, бяла зелева пеперуда. На края засяха картофи, така както с баба на село, но този път съвсем сами в опитното поле "Човекът и природата".

Дейността е съвместна инициатива на Община Ямбол и ръководството на ПГЗ"Христо Ботев" и има за цел да изведе децата от учебната стая и да възпитава у тях екологична култура в ранна детска възраст.

Най-голям интерес у децата предизвика училищния зоокът.

 

           

       

 


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ГРАД ЯМБОЛ СЕ ГОТВИ ЗА ДОМАКИНСТВО НА 14-ТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

ОРГАНИЗАТОР: Министерството на образованието и науката, представлявано от Регионално управление на образованието, град Ямбол

 ПАРТНЬОРИ: Аграрен университет - Пловдив

Община Ямбол

Община Тунджа

Стартираха Регионалните кръгове на 14 Национално състезание "Млад фермер".

Регионалният кръг се провежда в срок до 12.04.2024 г.

В този кръг училищата са разпределени в четири регионални групи, както следва:

  • I регионална група - за училищата от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол

Домакин на I регионална група за учебната 2023/2024 година ПГССИ „ХРИСТО БОТЕВ“ - гр. СВИЛЕНГРАД

Период на провеждане – 4 – 5 април 2024 г.

  • II регионална група – за училищата в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кюстендил, София

Домакин на II регионална група за учебната 2023/2024 година ПГМСС „П. К. ЯВОРОВ“ – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Период на провеждане – 21 – 23 март 2024 г.

  • III регионална група – за училищата в областите Варна, Русе, Силистра, Търговище, Разград, Добрич

Домакин на III регионална група за учебната 2023/2024 година ПГСС „ХАН АСПАРУХ“ – гр. ИСПЕРИХ

Период на провеждане – 4 – 5 април 2024 г.

  • IV регионална група – за училищата в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен, Враца, Шумен

Домакин на IV регионална група за учебната 2023/2024 година ПГСС „МАРКО МАРКОВ“ - с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Период на провеждане – 28 – 30 март 2024 г.

Трети кръг – НАЦИОНАЛЕН

Националният кръг ще се проведе в периода 24-26 април в Ямбол, домакин - Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев".

СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ

Състезателите се съревновават в три състезателни категории (състезателни модули):

  • Растениевъдство;
  • Животновъдство;
  • Механизация на селското стопанство.

ПОДГОТОВКАТА Е В РАЗГАРА СИ! ОЧАКВАМЕ 12-ТЕ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ.

          

 ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК - 3 МАРТ!

В заседателната зала на ПГЗ "Христо Ботев ", тържествено бе отбелязана 146 -та годишнина от Освобождението на България. 
Д-р Станислав Иванов произнесе слово за  "Свободата и дълга към Родината ".
Г-жа Велина Радоева и група ученици, издигнаха националния трибагреник и рецитираха патриотични стихове в двора на училището.

По случай националния празник на България - 3 март, сборна група момчета от ПГЗ "Христо Ботев", Ямбол участва в традиционната щафета "Освобождение", организирана от Община Ямбол. 

Представителна група ученици и учители от ПГЗ "Христо Ботев", гр.Ямбол взеха участие в тържествата на Община Ямбол.

 

                


ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Посрещнахме я с радост и по стара българска традиция - с тържество, много мартеници и добро настроение. Бяха наградени и победителите в обявените предварително два конкурса: за най-атрактивна мартеница и най-много изработени мартеници от класовете и за пролетна рисунка.

       

С изработените от нас с любов и желание мартеници зарадвахме нашите приятели от Дом за стари хора, Ямбол.

        


28.02.2024 година. Отбелязваме Световния ден против тормоза в училище - Денят на розовата фланелка

                                                                             


151 години безсмъртие.... - в памет на Апостола

С поредица мероприятия отдадохме почит към делото и личността на Апостола на свободата.

- Възпоменателен рецитал с гости Стоян Иванов и Оля Радоева от Иновативно основно училище "Николай Петрини"

- Състезание "Левски скок"

- Участие в мероприятията на Община Ямбол по повод 151 годи от гибелта на Апостола

Но... за него всичко направено ще е малко! Поклон, Апостоле!

     

                                                            

  14.02.2024 г. - Празникът на виното и любовта в ПГЗ "Христо Ботев"

Свети Трифон Зарезан 🍷

Налейте ми чаша от лудото вино –

денят е по мъжки суров!

Лозите набъбват и тази година,

готови за нова любов.........

За нас учениците, учителите и служителите този ден е написан с големи букви в училищния календар. Днес зарязахме училищните лози и се помолихме за добра реколта и берекет. За празничното настроение естествено се погрижиха Клуб "10-та муза" с ръководител г-жа Чирпанлиева и Клуб "Гайтани", сформиран по НП "Заедно в изкуствата и спорта". Сценарият бе подготвен от г-жа Добринка Павлова - преподавател по БЕЛ.

    

                    

                   

 

             ПГ по земеделие „Христо Ботев“ се включи със свой представител в конкурса, посветен на 151-годишнината от гибелта на Апостола на българската свобода, който се състоя на 10.02.2024г. в ПГ „Васил Левски“, гр. Ямбол. С изпълнението на художествени текстове, посветени на делото на великия българин, над 30 ученици от региона засвидетелстваха своята признателност и се докоснаха до личността и идеалите на Васил Левски.

Калоян Шарков от 9 „а“ клас представи стихотворението „Завръщането на Васил Левски“ от Александър Калчев. Много вълнение, сценична треска, но и удовлетворение белязаха съботния ден. Ще го запомним с посланието, което делата на Апостола оставиха в нас-да пазим свободата и идеалите си.

                               

     


                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                 

 

ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ В ПГЗ "ХРИСТО БОТЕВ"

С редица инициативи учениците от ПГЗ "Христо Ботев" ще посрещнат Коледните и Новогодишните празници. Започна Коледния благотворителен базар, който ще продължи до 22.12.2023 г. Със събраните средства от базара, учениците ще зарадват старите хора и деца в неравностойно социално положение. 

 

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" отбелязва Световния ден на почвите съвместно с ученици от Профилирана гимназия "Васил Левски", Ямбол

 

Добре дошли

Ръководството и педагогическият колектив на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол Ви канят на откриването на учебната 2023-2024 година, което ще се състои на 15.09.2023 г. от 10,00 часа в двора на училището.

Уважаеми родители, ученици и приятели на нашето училище, бъдете с нас в първият учебен ден и нека заедно посрещнем нашите бъдещи ученици!


 


 


 


 СЪОБЩЕНИЕ

 

В периода от 29.06.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. от 10:00 до 12:30 часа и от 14:00 до 16:30 часа всички ученици явили се на НВО по Български език и литература и по Математика през учебната 2022-2023г. ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи.

 

Запознаването с оценената индивидуална изпитна работа на ученика ще става само в присъствието на председателя на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитната работа по съответния учебен предмет предмет - Георги Георгиев, старши експерт по БЕЛ, Петя Деновска – старши експерт по математика и/или член на комисията за проверка и оценка на изпитните работи на учениците по съответния учебен предмет. Те ще осигурят възможност на ученика и неговия родител да видят сканираната и оценена работа с присъдени точки за всеки един отговор.

 

Инж. Тодор Тодоров

Директор на ПГЗ


 


"Указания за родители за държавния план-прием в 8 клас"


СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми зрелостници от Випуск 2023, информираме ви, че до 15.06.2023г. може лично да се запознаете със своите оценени изпитни работи от ДЗИ срещу документ за самоличност и в присъствието на представител на училищната зрелостнакомисия.


Инж.Тодор Тодоров
Директор на ПГЗ


За вас, седмокласници!


Приложение 2 - проект на пост за социални мрежи

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view 

 


 Денят на Земята в ПГЗ

 

"Какво можем да направим, за да защитим Земята?"

 

Под този надслов преминаха мероприятията, с които учениците от ПГЗ отбелязаха 22 април - денят на Земята.

 

Учениците от клуб "Дигитална креативност" бяха подготвили презентация по темата, а членовете на Ученическия съвет на ПГЗ организираха импровизирано състезание, за да проверят екологичната култура на своите съученици. Екипи от ученици от 8-ми до 12-ти клас работиха върху въпросите, зададени от техните съученици.

 

Резултатите бяха блестящи - всички екипи еднакво добре се справиха с поставените задачи - все пак сме училище, в което въпросите за екологията и опазването на природното богатство са част от учебните програми в часовете по професионална подготовка!

 

Браво на УС за инициативата!

 

Браво на всички, които с желание се включиха в мероприятието!

 

 


Завръщане в ПГЗ „Христо Ботев“ след 55 години

 

В деня на Земята, гимназията по земеделие в гр. Ямбол отвори вратите си за учениците от IV “в“ курс на випуск 1968г. Прекрачили за последно училищния праг преди повече от половин век, за да се гмурнат в живота, след 55 г. с голямо вълнение те се завърнаха в любимото училище.

 

С младежки плам в очите, бившите ученици възкресиха спомените за своята класна ръководителка-г-жа Катя Койчева и за останалите учители, за ученическите неволи, за извършените бели и за получените знания. Бившите възпитаници на гимназията изразиха задоволството си, че намират своето училище обновено и модернизирано, с чудесни условия за учение, спорт и отдих, с богата база за извършване на практическите занятия. Разгледаха новите модерни кабинети и зала, минаха по старите коридори и споделиха радостта си, че тяхното училище е приветливо и в него видимо кипи живот-младите земеделци и животновъди учат, спортуват, пеят и танцуват в клубове по интереси.

 

След много въпроси за училищния живот днес и разкази от ученическите години, те поднесоха венец пред паметника на патрона на училището-Христо Ботев в знак на признателност към своето училище за получените знания, житейски уроци и приятелствата за цял живот.

 

Изпратихме ги с пожелание за нови срещи, а те ни подариха написаното с много топлота от поета на класа-Йовчо Йовчев стихотворение и посланието към учениците днес- да учат и да бъдат горди и признателни, че са възпитаници на ПГЗ „Христо Ботев“!


 "Студент за един ден"

 

Днес 19.04.2023 г. ученици от ПГЗ "Христо Ботев" бяха гости на Аграрен университет, град Пловдив и взеха участие в инициативата "Студент за един ден". Учениците почувстваха как протича един учебен ден в Университета. В лабораториите по генетика на растенията, под ръководството на асистенти от катедрата, учениците проведоха лабораторно упражнение за извличане на ДНК молекула от растение.

 

В аулата на университета проф. Нуреттин Тахсин обсъди с учениците възможностите да продължат образованието си в университета и да се реализират като специалисти в областта на модерното земеделие.

 

 


Интелигентното животновъдство

 

Днес учениците на ПГЗ имаха възможност да се запознаят с високите достиженията в сферата на съвременното животновъдството. Доцент Нели Георгиева, доцент Петко Цанков и доцент Иван Бинев от Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет - гр. Стара Загора представиха презентация на тема "Интелигентно животновъдство".

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Коледната ваканция за учениците от VІІІ до ХІ клас на ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол  започва от 08.04.2023г. и ще продължи до 17.04.2023г. включително.

За учениците от ХІІ клас ваканцията да започне от 12.04.2023г. и ще продължи до 17.04.2023г. включително.

Дните от 08.04.2023г. до 11.04.2023г. да са учебни за ХІІ клас.

Учебните занятия за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас ще се възстановят  на 18.04.2023 г. съгласно седмичното разписание за втори учебен срок, утвърдено с моя заповед.

Пожелавам на всички Весели Великденски  празници!

           

ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ

ДИРЕКТОР НА

ПГЗ “ХРИСТО БОТЕВ”-гр.ЯМБОЛ


Великденски базар в ПГЗ

Участниците в клуб "Приложни изкуства" и членове на ученическия съвет с много любов, въображение и усет за красота сътвориха предмети за великденска украса, предназначени за организирания в ПГЗ великденски базар. Излишно е да казваме, че всичко изложено на базара се изкупи за броени минути. Събраните средства ще бъдат дарени на Български червен кръст - гр. Ямбол и ще постъпят във фонд "Милосърдие".

 

 

 


РЕЗУЛТАТИ

ОТ УЧАСТИЕТО НА ПГЗ В РЕГИОНАЛНИЯ КРЪГ

НА СЪСТЕЗАНИЕТО „МЛАД ФЕРМЕР“ 2023г. – гр.НОВА ЗАГОРА

 

Приключи регионалният кръг за Югоизточна България на Националното състезание "Млад фермер" 2023 г., който тази година се проведе в гр. Нова Загора. И за пореден път има с какво да се гордеем.

 

  • Росен Георгиев от 12а клас спечели второ място в Модул "Разпознаване на фуражи" и второ комплексно място в Направление "Животновъдство";
  • Младен Желязков от 10в клас се нареди на второ място в Модул "Разпознаване на семена" в Направление „Растениевъдство“;
  • Тодор Тодоров от 11а клас се класира трети в Модул "Електронен тест" в Направление "Механизация на селското стопанство".

 

БРАВО МОМЧЕТА! ОТНОВО СЕ ПРЕДСТАВИХТЕ ДОСТОЙНО В ГОЛЯМАТА НАДПРЕВАРА!

 

 


 „ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ в ПГЗ „ХРИСТО БОТЕВ“- ГР. ЯМБОЛ

 

На 22.03.2023г. ПГЗ бе домакин на поредната изява на тема „Обмен на добри практики в обучението по Английски език“. На урока проведен от г-жа Стоянка Василева с учениците от 9в клас присъстваха и - г-жа Нели Димова, учител по Английски език в ПГ по екология и лека промишленост - гр.Ямбол и г-жа Вася Москалева учител по Английски език в Профилирана гимназия “Васил Левски” – гр. Ямбол.

 

Темата на урока беше “How to Succeed”. Целите, заложени от учителката и постигнати изцяло бяха:

-учениците да се запознаят с живота и спортната кариера, както и с трудния път към успеха на най-добрия и успял баскетболист в света – Майкъл Джордан като прочетат и анализират откъси от неговата биография;

- да преговорят образуването и употребата на Present Perfect Tense.

 

Часът премина изключително емоционално, а учениците показаха впечатляващи познания по английски език – четоха текстове на чуждия език и ги превеждаха с лекота, задаваха и отговаряха на въпроси, свързани със съответното граматично време, с интерес разгледаха и анализираха, предоставените от учителката допълнителни нагледни материали.

 

Благодарим на г-жа Василева и 9в клас за прекрасното изживяване в първия пролетен ден!

 


ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА

 

Във връзка с Националния празник на Република България - 3 март, Сдружение „УСМИВКА“ съвместно с Община Бургас стартира Първия национален конкурс за снимка на тема „ Урок по история - Покажи ми България“.

 

Учениците на ПГЗ, поощрени от г-жа Велина Радоева и г-жа Бетина Йорданова с желание откликнаха на поканата и взеха участие и в двете категории на конкурса - категорията „Масова снимка“ , която се присъжда на училище и категорията „ Индивидуална снимка“, където участник бе Вилианна Желязкова от 8в клас.

 

Изключително удовлетворени сме, че ПГЗ е сред отличените и в двете категории. Вилианна Желязкова от 8в клас и Христо Желязков от 11в клас заедно с г-жа Йорданова присъстваха на връчването на отличията.

 

Гордеем се с нашите ученици и креативните им учители!

 

 


 145 години свободна България!

„145 години свободна България!“ Под този надслов премина честването на националния празник - 3-ти март в ПГЗ "Христо Ботев". Интересни и разнообразни бяха мероприятията, организирани от гимназията в чест на празника: Презентации и документални филми проектирани на интерактивния дисплей в централното фоайе на гимназията, информационно табло посветено на 3-ти март, подготвено от учениците от 11б клас и класният им ръководител - г-жа Жана Райкова, две изложби - "Паметници в Ямбол и ямболско, посветени на освобождението" и "145 г. от освобождението на България", подготвени от ученическия съвет в училище, беседи, изнесени пред учениците от г-н Станислав Иванов - доктор по история и учител в ПГЗ.


Благородна инициатива


И тази година БМЧК-гр.Ямбол организира благотворителен мартенски базар за продажба на мартеници с цел набиране на средства за деца в нужда в нашия град. Ние, ученици и учители от ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол, сме горди, че участваме чрез наш представител в тази благородна инициатива - Христо Желязков от 11в клас!


НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!!!

 

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА В ПГЗ

 

За поредна година учениците от ПГЗ "Христо Ботев", град Ямбол, се обявиха против насилието. Световният ден на розовата фланелка е събитие, което се провежда в последната сряда на февруари всяка година.

 

Розовата фланелка символизира протестът срещу насилниците в училищата и не само. Тази инициатива възниква в Канада след като ученици стават свидетели на тормоз над техен съученик, който носил розова фланелка. На следващия ден голяма част от учениците идват с розови фланелки на училище, за да изразят несъгласието си с училищния тормоз.